regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EGO MED SPA

I. Definicje

1. Stosowane w Regulaminie pojęcia rozumiane są w następujący sposób:

1.1. Sprzedawca – Magdalena Szczepaniak-Zawicka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA SZCZEPANIAK-ZAWICKA EGO KOSMETYKA&SPA z siedzibą w Krakowie, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka, nr 67C, lok. U15, o numerze NIP 6771916786 oraz REGON 356842430;

1.2. Sklep – portal internetowy EGO MED SPA umożliwiający Klientowi w szczególności złożenie Zamówienia, dostępny pod adresem https://ego-medspa.pl/sklep/;

1.3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, po założeniu konta w Sklepie lub bez zakładania konta;

1.4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i zawierające wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.5. Towar – każdy z produktów znajdujących się na stronie Sklepu i dostępnych do sprzedaży;

1.6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;

1.7. Regulamin – niniejszy dokument regulujący ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu;  

1.8. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Od dnia 1 stycznia 2020 roku na potrzeby niniejszego Regulaminu za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

1. W niniejszym Regulaminie określono zasady korzystania ze Sklepu. 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta w ramach Sklepu;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu. 

4. Sklep dostępny pod adresem https://ego-medspa.pl/sklep/, prowadzony jest przez Sprzedawcę, określonego w punkcie 1.1. powyżej. Działalność gospodarcza Sprzedawcy jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane przez Klienta na adres sklep@ego-medspa.pl lub pod numerem telefonu: +48 508 029 577 (opłata wg. cennika właściwego operatora). Ponadto, informujemy że Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest tylko po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient. Konieczne jest więc posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz sprzętu:

– z dostępem do sieci Internet;

– z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;

– z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript.

6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do sprzętu teleinformatycznego, o specyfikacjach opisanych w punkcie II.5 niniejszego Regulaminu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób pełnoletnich w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co powodować będzie konieczność powiadomienia o tym ograniczaniu potencjalnych Klientów.

8. Klienci posiadają nieograniczony w czasie dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem łącza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://ego-medspa.pl/sklep/regulamin-sklepu/. Klient ma również możliwość pobrania Regulaminu oraz sporządzenia jego wydruku.

9. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, specyfikacja, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią̨ zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

10. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), cła oraz wszelkie inne składniki.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Klient zobowiązany jest do:

– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

2. Rejestracja na stronie Sklepu poprzez założenie konta Klienta nie jest obowiązkowa. Przeglądanie Towarów na stronie Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Towar lub Towary możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami ustępu 3 poniżej albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po jego zaakceptowaniu.

3. Klient ma możliwość założenia konta w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po jego zaakceptowaniu. W celu założenia konta niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych [Imię i nazwisko, adres mailowy]. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ustępie 1.1. 

4. Warunkiem założenia konta Klienta jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu (w szczególności do funkcjonalności konta Klienta) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
– dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu (w szczególności do funkcjonalności konta Klienta), nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu dochodzi poprzez uprzednie złożenie Zamówienia  przez Klienta w sposób opisany poniżej za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie, po zaakceptowaniu złożonego Zamówienia przez Sprzedającego. 

2. Do złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi poprzez wykonanie następujących czynności: wejście na stronę Sklepu; opcjonalne zalogowanie się do konta Klienta lub złożenie Zamówienia bez rejestracji, dokonanie wyboru Towarów, poprzez dodanie ich do koszyka klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient ma możliwość przeglądania Towarów dodanych do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Zobacz koszyk” lub przejścia do Formularza Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie”.

3. Po przejściu do Formularza Zamówienia jeśli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych składającego Zamówienie, tj. imię, nazwisko, firma – opcjonalnie, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Jeśli adres na który ma nastąpić dostawa Towaru jest inny należy zaznaczyć opcję „Wysłać na inny adres?” oraz wpisać adres wysyłki. Następnie należy podjąć kolejne czynności, w tym dokonać wyboru metody płatności oraz sposobu dostawy Towaru, w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje dostępna na Stronie.

4. W celu złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub innego o równoważnej treści. 

5. Klient ma możliwość modyfikacji wybranego Towaru znajdującego się w koszyku oraz wprowadzonych danych  do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” lub innego o równoważnej treści. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stornie komunikatami oraz dostępnymi tam informacjami. 

6. W Formularzu Zamówienia, wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia, które zawiera m. in.:

– przedmiot Zamówienia (wybrane Towary);

– liczbę poszczególnych Towarów dodanych do Zamówienia; 

– jednostkową cenę zamawianych Towarów oraz łączną cenę zamawianych Towarów, 

– sposób dostawy;

– koszty wysyłki według wybranej metody oraz koszty dodatkowe (jeśli występują);

– łączną sumę ceny zamawianych Towarów oraz kosztów wysyłki;

– wybraną metodę płatności.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail wiadomość zatytułowaną “Przyjęcie Zamówienia”. Wiadomość ta zawiera: 

– oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia (potwierdzenie otrzymania Zamówienia);

– wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz jego treść;

– oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem ustępu 10 – 13 poniżej; 

– oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia umowy;

– potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia” zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 

9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail informacji o realizacji zamówienia, o którym mowa w punkcie IV.7 oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar prawidłowo wystawionej faktury VAT lub paragonu. Żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić w trakcie składania Zamówienia, podając niezbędne dane takie jak: firma, adres, NIP.

10. W przypadku wyboru przez Klienta:  

a. płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności od Klienta w powyższym terminie, Sprzedawca może również skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość na podany adres e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje anulowanie Zamówienia.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

11. Zakupiony przez Klienta Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta płatności i odnotowaniu jej na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

13. Początek biegu terminu dostawy Zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

14. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości od Sprzedawcy o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

V. Metody płatności 

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem bankowym na numer konta bankowego podany przy realizacji zamówienia;

– płatnością elektroniczną w systemie PayU;

VI. Dostawa 

1. Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia;

3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem kuriera InPost lub usługi „Inpost PACZKOMATY 24/7”, świadczonych przez firmę InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059;

4. Istnieje również możliwość osobistego odbioru Zamówionych Towarów w naszej siedzibie przy ul. Grzegórzeckiej 67C, lok. U15 w Krakowie

5. Koszty wybranej metody dostawy zostaną wskazane każdorazowo w Formularzu Zamówienia po wpisaniu przez Klienta adresu dostawy i dokonaniu wyboru metody dostawy. 

6. Termin realizacji dostawy Zamówienia wynosi od 1 do 14 dni i liczy się od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości zatytułowanej „Przyjęcie Zamówienia”;

7. Jeśli zakupu Towarów dokonał Konsument w ramach konsumenckiego zakupu na odległość, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w transporcie zawsze ponosi Sprzedawca. Jeżeli Towar doręczony zostanie z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, Klient powinien możliwie jak najszybciej zgłosić wadę dostawcy doręczającemu Towar oraz skontaktować się ze Sprzedawcą;

8. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Klienta w zakresie ustawowych roszczeń i możliwości ich zaspokojenia, w szczególności dla praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu);

 

9. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w transporcie przechodzi ze Sprzedawcy na Klienta w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez Klienta osobie lub firmie kurierskiej.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) skierowanego do: Magdalena Szczepaniak-Zawicka EGO KOSMETYKA&SPA, ul. Grzegórzecka, nr 67C, lok. U15, 31-559 Kraków, adres e-mail: sklep@ego-medspa.pl, numer telefonu: +48 508 029 577 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. 

8. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: Magdalena Szczepaniak-Zawicka EGO KOSMETYKA&SPA, ul. Grzegórzecka, nr 67C, lok. U15, 31-559 Kraków.

9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów. Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi. 

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady zakupionego Towaru w zakresie określonym przez Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 oraz 556[1] – 556[3] i następne. 

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta przysługujących z ustawy lub na podstawie niniejszego Regulaminu można składać pisemnie, kierując pismo na adres: MAGDALENA SZCZEPANIAK-ZAWICKA EGO KOSMETYKA&SPA z siedzibą w Krakowie, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka, nr 67C, lok. U15 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ego-medspa.pl. 

4. Klient w składanej reklamacji powinien podać następujące informacje: 

– numer Zamówienia;

– przedmiot reklamacji, w szczególności rodzaj (opis) i datę wystąpienia wady; 

– określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); 

– dane kontaktowe Klienta składającego reklamację. 

5. Określone w punkcie poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji. 

6. Do złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacyjny, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji i zawartego w niej żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient poinformowany zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na podany adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji i żądania w terminie 14 dni, uważa się, że reklamacje i żądanie w niej zawarte uznał za uzasadnione.

8. Towary odsyłane do Sprzedawcy w ramach procedury reklamacyjnej po uznaniu przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, należy wysłać na adres podany w ustępie 3 powyżej. 

 

9. W przypadku wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi – jeśli Sprzedawca uzna to za niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji – Klient ma obowiązek dostarczyć wadliwy Towar na adres wskazany powyżej w ustępie 3. Koszty wysyłki Towaru ponosi wówczas Sprzedawca. 

10. Sprzedawca nie jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja producenta, informacja o niej będzie zawarta w opisie Towaru na Stronie. 

11. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, niebędącym Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.

IX. Newsletter

1. Sprzedawca na Stronie świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Klient może zapisać się na Newsletter ogólny.

3. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne (po zapisaniu się na subskrypcję Newslettera).

4. Klient może zapisać się na usługę Newslettera na stronie internetowej Sklepu przez podanie w odpowiednim miejscu swojego adresu e-mail i złożenie – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola -dobrowolnych oświadczeń o:

– zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu, zrozumieniu jego treści i zobowiązaniu do jego przestrzegania;

– wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera od Sklepu.

Klient powinien uprzednio zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie IX.4 Regulaminu uprawnia Sprzedawcę do wysyłania za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Sprzedawcy oraz oferowanych przez niego Towarów.

6. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail.

7. Klient ma nieograniczone w czasie prawo do rezygnacji z usługi Newslettera, poprzez skorzystanie z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail Sklepu: sklep@ego-medspa.pl.

8. Usunięcie adresu mailowego Klienta z bazy następuje w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu, w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ego-medspa.pl.

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Klient powinien wskazać rodzaj oraz datę jej wystąpienia.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje o istnieniu możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny, fakultatywny i może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu na nie zgody zarówno przez Sprzedawcę jak i Konsumenta. 

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). 

3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Klient może skorzystać z tego sposobu pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma internetowa ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XII. Postanowienia końcowe

1. Umowa Sprzedaży zawierane poprzez Sklep zawierana jest w języku polskim.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Zasady przetwarzania przez Sprzedawcą jako administratora danych osobowych Klientów zostały przestawione w Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej na stronie: https://ego-medspa.pl/sklep/polityka-prywatnosci/. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy o ochronie danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i europejskiego. 

XIII. Lista załączników do Regulaminu

– Załącznik nr 1 – Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

– Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny