grafika przedstawiająca kłódkę

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Czym są pliki cookie

Pliki cookie (cookies, ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu (w szczególności komputerze, urządzeniu mobilnym), na którym dany użytkownik strony ją przegląda. Cookies zapisywane są podczas przeglądania danej strony internetowej.

W jakim celu używamy plików cookie

Pliki cookie są przez nas wykorzystywane celem zapewnienia prawidłowego działania naszych stron internetowych oraz optymalnego wykorzystania wszystkich ich funkcjonalności.
Korzystamy również z narzędzia Google Analytics w celu uzyskiwania statystyk dotyczących korzystania z naszych stron internetowych (w szczególności ruchu na tych stronach).
Korzystanie przez nas ze wskazanych wyżej plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

Usuwanie plików cookie

Użytkownik strony internetowej wykorzystującej cookies może kontrolować ich zapisywanie na swoich urządzeniach i usuwać je z tych urządzeń, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Celem zapoznania się z warunkami instalowania i przechowywania cookies na urządzeniach użytkowników stron internetowych oraz ich usuwania prosimy zapoznać się z informacjami dostarczanymi przez podmiot oferujący daną przeglądarkę internetową. Informacje te są zazwyczaj publikowane przez te podmioty na stronach internetowych dotyczących poszczególnych przeglądarek.
Celem uzyskania informacji na temat możliwości zablokowania udostępniania Google Analytics informacji na temat korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Google (www.google.com).

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Magdalena Szczepaniak-Zawicka EGO Kosmetyka&Spa

§1
Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa zasady korzystania z niżej zdefiniowanej Strony EgoMedSpa, w szczególności zasady korzystania z niżej zdefiniowanych Usług.
 3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie www.ego-medspa.pl/i jest dostępny dla każdego Użytkownika w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.
 4. Korzystanie ze Strony EgoMedSpa odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. EgoMedSpa ma prawo w dowolnym momencie modyfikować Stronę EgoMedSpa, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony EgoMedSpa.

§2
Definicje

Określenia występujące w Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:

EgoMedSpa – Magdalena Szczepaniak-Zawicka EGO Kosmetyka&Spa z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67C, 31-559 Kraków, adres email: recepcja@ego-medspa.pl

Strona EgoMedSpa – strona internetowa EgoMedSpa, znajdująca się pod adresem www.ego-medspa.pl

Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z sieci Internet i ze Strony EgoMedSpa;

Usługobiorca – Użytkownik korzystający z Usługi;

Usługa – każda z usług świadczonych przez EgoMedSpa drogą elektroniczną z wykorzystaniem Strony EgoMedSpa, określonych w § 5 Regulaminu;

Newsletter – wybrane przez EgoMedSpa informacje dotyczące

§3
Warunki świadczenia Usług

 1. Świadczenie Usług przez EgoMedSpa jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. EgoMedSpa ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia.
 4. EgoMedSpa nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usług wynikające z przyczyn niezależnych od EgoMedSpa w tym z przyczyn technicznych (np. zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych).

§4
Działania zabronione

Użytkownikowi zabrania się:

 1. a) wprowadzania na Stronę EgoMedSpa albo do systemów teleinformatycznych, z których korzysta EgoMedSpa, treści:

– naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje albo naruszających dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów;

– mogących spowodować zakłócenie działania Strony lub systemów teleinformatycznych EgoMedSpa (w tym wskutek ich przeciążenia); w szczególności zabrania się używania albo wprowadzania jakiegokolwiek oprogramowania mogącego mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony EgoMedSpa albo wykorzystywanych przez EgoMedSpa systemów teleinformatycznych;

 1. b) podawania nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieaktualnych informacji albo danych (w tym danych osobowych Użytkownika albo osób trzecich);
 2. c) kopiowania i utrwalania treści umieszczonych na Stronie EgoMedSpa, w Newsletterze lub w innych materiałach EgoMedSpa, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług;
 3. d) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie EgoMedSpa, w Newsletterze lub w innych materiałach EgoMedSpa, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług.

§5
Rodzaje Usług

Na warunkach określonych w Regulaminie EgoMedSpa świadczy następujące Usługi:

 1. a) przesyłanie Newslettera;
 2. b) umożliwienie umówienia wizyty w EgoMedSpa.

§6
Newsletter

 1. Aby otrzymywać Newsletter, należy:
 2. a) kliknąć w okienko „Wyślij”, znajdujące się pod formularzem zapisy do Newslettera w stopce Strony EgoMedSpa podać imię i nazwisko, adres email, na który ma być przesyłany Newsletter oraz wyrazić zgodę na przesyłanie Newslettera na ten adres email;
 3. b) aktywować Newsletter przez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości email, która zostanie wysłana na adres wskazany zgodnie z punktem a) powyżej.
 4. Aktywowanie Newslettera oznacza:
 5. a) akceptację postanowień Regulaminu;
 6. b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych przez EgoMedSpa.
 7. Newsletter będzie przesyłany na adres email podany przy zapisaniu się do Newslettera.
 8. Częstotliwość przesyłania Newslettera i treści w nim zawarte zależą od wyłącznego uznania EgoMedSpa.
 9. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez skorzystanie z linku dezaktywacyjnego zamieszczonego w wiadomościach wysyłanych przez EgoMedSpa w ramach Newslettera.
 10. Żadnej informacji zawartej w Newsletterze nie należy traktować jako oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 11. Przetwarzanie przez EgoMedSpa danych osobowych w związku z usługą Newslettera określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych przez EgoMedSpa.

§ 7
Umożliwienie przesyłania zapytań związanych z umówieniem wizyty lub innymi tematami związanymi z działalnością EgoMedSpa

 1. Za pomocą funkcjonalności znajdującej się na Stronie EgoMedSpa pod zakładką Kontakt EgoMedSpa umożliwia przesyłanie do EgoMedSpa zapytań związanych z umówieniem wizyty lub innymi tematami związanymi z działalnością EgoMedSpa.
 2. Celem wysłania zapytania Użytkownik powinien wpisać tekst zapytania w polu formularza kontaktowego oraz podać imię i nazwisko, a także adres email, na który ma zostać przesłana przez EgoMedSpa odpowiedź.
 3. W przypadku niewpisania zapytania albo niepodania adresu email, o których mowa w pkt 2 powyżej, wiadomość nie zostanie wysłana.
 4. Wysłanie zapytania w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez EgoMedSpa w związku z Usługą określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych przez EgoMedSpa.

§8
Wymagania techniczne

Dla prawidłowego korzystania z Usług konieczne jest dysponowanie (w zależności od rodzaju Usługi):

 1. a) urządzeniem połączonym z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies;
 2. b) aktywnym kontem poczty email.

§9
Reklamacje

 1. W przypadku nieprawidłowości działania Usługi Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji na następujący adres email: recepcja@ego-medspa.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis występującego problemu i adres email Usługobiorcy, umożliwiający EgoMedSpa przekazanie Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację. EgoMedSpa może zwrócić się do Usługobiorcy o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 3. EgoMedSpa udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania pełnych informacji o problemie zgodnie z pkt 2 powyżej.

§10
Zmiana Regulaminu

 1. EgoMedSpa zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu w zmienionej wersji na Stronie EgoMedSpa, chyba że EgoMedSpa zamieści tam komunikat wskazujący na dzień, od którego zmiana Regulaminu staje się skuteczna.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Prawo polskie znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie.